utolsó frissítés: 2011. márc. 8.

Tanulmány, szakcikk

 • > Cserei Mihály és élettörténetei (Esettanulmány) = Könyvek által a világ...Tanulmányok D. Nagy Anikó tiszteletére, szerk. BÁNYAI Réka és SPIELMANN-SEBESTYÉN Mihály, Teleki Téka Alapítvány, Marosvásárhely, 2009, 403—426.
 • > The Making of Mohács...Occurence, Regional Discourse and the Building of ?National Past”in Comparative History. A Case Study = Orientation in Occurence, ed. István Berszán, Komp-Press, Kolozsvár, 2009, 52—68.
 • > Homo scribens. Megjegyzések a kora újkori magyar és latin kalendáriumokba feljegyzett élettörténetekhez = Emberek, életpályák, élettörténetek, szerk. JAKAB Albert Zsolt, KESZEG Vilmos, KESZEG Anna, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007, 13—28.
 • > Usus Doctrinae: Cserei Mihály Praxis Pietatis olvasata = Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi prédikátor életművéről, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Győri L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2007, 45-79.
 • > Erdélyi emlékiratok angolul és románul (recenzió), KLIÓ, 2006/1, 116—124.
 • > Élettörténet és emlékezet: a „Mentség” historiográfiai vizsgálatának tanulságai = A történetmondás rétegei a kora újkorban. Szerk. GÁBOR Csilla, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2005, 203—231.
 • > De Rhetoricae artis utilitate et necessitate...Retorikák a barokk korából(recenzió), Debreceni Szemle, 2004/4, 649—652.
 • > Laudatio Matris, az anya dicsérete = Magyarul megszólaló tudomány. Apáczai Enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében, szerk PÉNTEK János, Lucidus Kiadó, Bp., 2004, 189—200.
 • > Bethlen Miklós emlékirata és a 17. századi puritánus prédikációirodalom közötti kapcsolat történetteológiai vonatkozásai = Mindennemű dolgok változása. hagyományok, források, távlatok, szerk. GÁBOR Csilla, Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2004, 156—179.
 • >Fun—Club” Zrínyi, 1664. Megjegyzések a Zrínyi-kultuszhoz az angol nyelvű életrajz tükrében = Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése., szerk. BICZÓ Gábor és KISS Noémi, Csokonai Kiadó, Debrecen, 2003, 389—407.
 • > Fons vs. memoria? Retorikatörténeti megjegyzések Brodarics Istvánnak a mohácsi csatáról készült latin nyelvű beszámolójához, Református Szemle, 2003/6, 698—710.
 • > Privát vs. közösségi — forrásérték, közösségi-kulturális emlékek, történeti tudat... = Tudomány — Egyetem — Diszciplína, szerk. BERSZÁN István, Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2003, 73—88.
 • > Domus Daedali, Megjegyzések a narratio historica, fikció és valóság relációjában történő problematizálásához a XVI—XVII. századi magyarországi latin nyelvű történetírásban, Lk.kt., 2001/5, 30—42.
 • > The Making of...Hogyan készül(t) Mohács...= Diskurzusok, perspektívák, relevanciák, Rodosz—tanulmányok 2001, Nyelv-, Irodalom-, Történettudományi Szakosztály, szerk. SZABÓ Levente és TÓTH Zsombor, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2001, 57—91.
 • > Az emlékezés poétikája = T. Zs., Moribunda Transsylvania, XVII. századi erdélyi emlékírók, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2000, 5—22.
 • > De melancholia transylvana-hungarica, A melankólia képzete Bethlen Miklós önéletírásában = Rodosz-tanulmányok I, Nyelvészet és Irodalomtudomány, szerk. SELYEM Zsuzsa, Kriterion, Bukarest — Kolozsvár, 2000, 69—90.
 • > Puritánus kegyesség és retorika Bethlen Miklós műveiben, It, 2000/2, 210—235.
 • > JANKOVICS József, Ex Occidente..., It, 2000/3, 491—493. (recenzió)
 • > WATSON, Thomas, A Bűnbánat, Korunk, III., február, 2000, 126—127. (recenzió)
 • > A puritanizmus kora, Látó, Június,1998, IX. évfolyam, 6. szám, 100—107, (Molnár Attila, A protestáns etika Magyarországon, A puritán erkölcs és hatása, Debrecen,1994. — Kritika)
 • > Eurialus és Lucretia — kompozíció, eszmetörténet, erkölcs, Művelődés, L, Május-Június, 1997.
 • > Magyar krónikák és legendák, szerk. GÁBOR Csilla, Polis, Kolozsvár,1996, = Szabadság, január, 1996. (recenzió)
 • > Ponciánus császár kincsei, Művelődés, XLIX, Március, 1996.
 • > SZENCZI MOLNÁR Albert, Psaltericum Ungaricum, Szent Dávidnak Zsoltári, szerk. MOLNÁR Szabolcs, Kriterion, Kolozsvár, 1996, = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, XLII, 2, 104—105. (recenzió)
 • > Bizonytalanságokhoz vezető ellentmondások, Látó, Április, 1998. (Balogh Judit, Ama kegyelemnek mennyei harmatja. A 17. századi magyar puritanizmus irodalmából, Harmat-Koinónia, Bp. — Kolozsvár,1995. — Kritika)

Szerkesztett könyvek és kötetek

 • > Diskurzusok, perspektívák, relevanciák, Rodosz—tanulmányok 2001, Nyelv-, Irodalom-, Történettudományi Szakosztály, szerk. SZABÓ Levente és TÓTH Zsombor, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2001.
 • > Moribunda Transsylvania, XVII. századi erdélyi emlékírók, bev., vál., szerk., jegyz., TÓTH Zsombor, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2000.

Könyvek

 • > A koronatanú: Bethlen Miklós. Az „Élete leírása magától” és a XVII. századi puritanizmus, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007.

Elektronikus publikáció